Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:50 - do 16:00 w sali 109.

Serdecznie zapraszamy.

 

Data

Nazwa etapu

ETAP I

Tworzenie bazy kandydatów, wybór szkół, sprawdzian predyspozycji językowych

od 13 maja (poniedziałek), godz. 10.00

do 20 maja (poniedziałek) godz. 15.00

Kandydaci lub inne osoby w imieniu kandydatów, składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania (wydrukowane z systemu), stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydrukowane komputerowo podania z systemu elektronicznego składane są w szkole pierwszego wyboru.

Od 21 maja (woterk) do 24 maja

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi

Od 24 maja (piątek) godz. 15:00

Do 31 maja (czwartek) godz. 15.00

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

  • język rosyjski - 24 maja godz. 15.00
  • język angielski - 27 maja godz. 15.00 ósmoklasiści
  • język angielski - 31 maja godz. 15.00 gimnazjaliści
  • język francuski - 28 maja godz. 11.00
  • język niemiecki - 29 maja godz. 15.00
  • język hiszpański - 30 maja godz. 14.00  

3 czerwca do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych.

7 czerwca do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych.

od 17 czerwca (poniedziałek) od 10:00 do 19 czerwca (środa) godz.16:00

Kandydaci mogą dokonywać w elektronicznym systemie naboru, zmiany wyboru szkół. Komisje mogą rejestrować nowych kandydatów, którzy do tej pory z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.

Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

24-27 czerwca (środa-czwartek)

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

28 czerwca (piątek) godz.10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie

od 21 czerwca (piątek)
godz. 12:00

do 28 czerwca (piątek), godz.16:00

Kandydaci uzupełnią wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum). Zapis nie wyklucza składania w tym terminie oryginałów dokumentów.[1]

 

Kandydaci do szkół zawodowych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako pierwszego wyboru otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie.

Uwaga
Podpisane 3 zdjęcia, dostarczamy w momencie potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole czyli przy dostarczaniu oryginału świadectwa.

Do 16 lipca (wtorek) godz. 12:00

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

ETAP II

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA, DOSTARCZANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

16 lipca (wtorek) godz. 12:00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 16 lipca (wtorek) od godz. 12:00 do 18 lipca (czwartek) do godz. 16:00

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

Od 16 lipca (wtorek) od godz. 12:00

do 24 lipca (środa) do godz. 10:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, uczniowie nie muszą dokonywać osobiście.[2]

25 lipca (czwartek) do godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 


[1] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r.

[2] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r

 

ETAP III

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCE

Od 26 lipca (piątek) od godz. 8:00 do 30 lipca (wtorek) do godz. 12.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe.

Od 31 lipca do 2 sierpnia

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, szkół ponadgimnazjalnych mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami sportowymi - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.

5 sierpnia godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych.

Do 16 sierpnia (piątek) do godz. 12.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

Od 19 sierpnia (poniedziałek) godz. 12:00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 19 sierpnia (poniedziałek) od 12:00 do 21 sierpnia (środa) do godz. 16:00

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12:00

do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 3 podpisanych zdjęć imię nazwisko oraz profil szkoły. Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, uczniowie nie muszą dokonywać osobiście.[1]

28 sierpnia (środa) godz. 10.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia (środa) do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 


[1] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r