Preambuła

Doceniając wysiłki zdolnych, utalentowanych młodych ludzi, którzy podejmują rywalizację w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach i osiągają w nich sukcesy, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych utworzyła na ten cel Fundusz Stypendialny dla uczniów i abiturientów naszej szkoły.

§ 1

Fundusz Stypendialny przeznaczony jest dla uczniów i abiturientów, którzy reprezentowali szkołę w konkursach i olimpiadach oraz spełniają warunki określone w § 3.

§ 2

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z funduszy Rady Rodziców. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.

§ 3

Ustala się następujące kategorie stypendiów:

1. Stypendium I stopnia otrzymują :

  1. laureaci konkursów i olimpiad międzynarodowych;

2. Stypendium II stopnia otrzymują:

  1. uczestnicy finałów konkursów i olimpiad międzynarodowych
  2. laureaci konkursów i olimpiad ogólnopolskich, co najmniej trzyetapowych;

3. Stypendium III stopnia otrzymują:

  1. uczestnicy finałów konkursów i olimpiad ogólnopolskich, co najmniej trzyetapowych;
  2. laureaci konkursów i olimpiad ogólnopolskich jedno lub dwuetapowych;

4. Stypendium IV stopnia otrzymują: a. laureaci finałów konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub okręgowym;

5. Stypendium V stopnia otrzymują: a. laureaci finałów konkursów o zasięgu lokalnym, międzyszkolnym.

Medaliści finałów olimpiady międzynarodowej uzyskują stypendium stanowiące dwukrotność stypendium przyznawanego pozostałym uczestnikom finałów olimpiady międzynarodowej oraz laureatom eliminacji centralnych olimpiad ogólnopolskich.

§ 4

1. Dyrektor szkoły powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej Komisję Stypendialną do spraw Funduszu Stypendialnego za Osiągnięcia w Konkursach i Olimpiadach.

2. Jeśli w szkole pracuje Komisja Stypendialna do spraw stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, to dyrektor może rozszerzyć zakres jej działania o sprawy stypendiów za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

3. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium składają do Komisji Stypendialnej nauczyciele - opiekunowie danego konkursu, olimpiady, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągniecia ucznia/abiturienta, tj. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady, konkursu, w terminie do 10 czerwca w danym roku szkolnym.

4. Komisja Stypendialna:

  • rozpatruje wnioski zgodnie z Regulaminem i opiniuje je,
  • proponuje podział środków Funduszu zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w preliminarzu wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
  • sporządza protokół i listę stypendystów (załącznik nr 2),
  • przekazuje sporządzoną dokumentację wraz z zaopiniowanymi wnioskami Dyrektorowi Szkoły w terminie do 20 czerwca w danym roku szkolnym.

5. Wysokość stypendium ostatecznie ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z przedstawicielem Rady Rodziców.

6. Stypendium wypłacane jest w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

7. Lista stypendystów podana zostanie do publicznej wiadomości podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, a także poprzez: - wywieszenie w gablocie Samorządu Szkolnego, - ogłoszenie przez radiowęzeł szkolny, - umieszczenie na portalu internetowym szkoły.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od roku szkolnego 2014/2015 do momentu wprowadzenia nowego Regulaminu lub wprowadzenia zmian do dotychczasowego Regulaminu w formie aneksu

 Załączniki do pobrania