Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zasady rekrutacji
do klas pierwszych Technikum 5-letniego
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
w Radomiu
na rok szkolny 2022/2023

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

 • technik automatyk - 1 oddział
 • technik elektronik - 1 oddział
 • technik informatyk - 1 oddziały
 • technik mechatronik - 1 oddziału
 • technik programista - 1 oddział
 • technik robotyk - 1 oddział

W zawodzie technik informatyk realizowane są kwalifikacje:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W zawodzie technik robotyk realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
 • ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

W zawodzie technik elektronik realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

W zawodzie technik mechatronik realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie technik automatyk realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

W zawodzie technik programista realizowane są kwalifikacje:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmiot rozszerzony we wszystkich zawodach to matematyka

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektronicznych

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do 5-letniego technikum jest spełnienie następujących warunków:
  1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
  2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
  3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  4. Laureaci i finaliści:
   Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zapewnia przyjęcie do szkoły w pierwszej kolejności.
  5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty z:
   • języka polskiego
   • matematyki,
   • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
   • języka obcego nowożytnego,
   • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.
  2. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów
  3. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 100 punktów)

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

   • Celujący - 18 punktów
   • Bardzo dobry - 17 punktów
   • Dobry - 14 punktów
   • Dostateczny - 8 punktów
   • Dopuszczający - 2 punkty
  4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  1. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 (uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty) i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty (szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
   2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 3. Wymagane dokumenty:

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do naszej szkoły, powinien dostarczyć w terminie od 21.07.2022r 9:00 do 27.07.2022r 15:00 następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli tego nie zrobił wcześniej.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Kartę zdrowia (kartę szczepień uczeń dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych)
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
 • Komisja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Ilekroć jest mowa o: ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Badania

Procedura wydawania skierowań na badania dla kandydatów do szkoły.

 
Komisja Rekrutacyjna będzie wydawała kandydatom skierowania bezpośrednio podczas złożenia kwestionariusza osobowego. Osoby które złożą kwestionariusz osobowy w sposób elektroniczny, muszą osobiście przyjść do szkoły po skierowanie na badania.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem 27.07.2022r. do 15:00
 
Termin dostarczenia orzeczenia o braku przeciwwskazań to 27.07.2022r do godziny 15:00. Orzeczenie należy dostarczyć do komisji wraz z oryginałami świadectwa, wyników egzaminu i 3 podpisanymi zdjęciami.
 
Uwaga
 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 25 lipca do godziny 15:00 w postępowaniu uzupełniającym do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022.
 
Niedostarczenie orzeczenia o wyniku badania, skutkuje skreśleniem kandydata z listy przyjętych do szkoły.
 
Więcej informacji o rejestracji na badanie znajdziecie poniżej:
 
Wykaz podmiotów gdzie można darmowo wykonać badanie: