Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Osoby, które chcą wziąć udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości mogą się zapisać do: - Bloku A - Innowacje Techniczne - Bloku B – Wynalazczość Blok A dotyczy praktycznego wykonania pracy z jednej z 4 kategorii (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), natomiast blok B dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny wynalazczości. Uczeń może wystartować w jednej z w/w części lub spróbować swoich sił w obu częściach. 

Komitet przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia – finale ogólnopolskim tytuł „Młodego Innowatora”.

 

Olimpiada a egzaminy z kwalifikacji zawodowych:

Uzyskanie tytuły finalisty lub laureata olimpiady zwalnia uczniów z egzaminów pisemnych ze wszystkich kwalifikacji zawodowych w zawodach technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik, nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia. Uczniowie otrzymują wówczas 100% wynik z części pisemnej egzaminu.

Linki do komunikatów MEN zwalniających z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-22-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy

 

Szczegóły olimpiady pod linkiem:

http://www.pzswir.pl/olimpiada

oraz u nauczycieli Marcina Makowskiego i Krzysztofa Bażyńskiego.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Blok A - Innowacje Techniczne:

Olimpiada obejmuje 4 kategorie (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), by wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.

Autorami prac biorących udział w Olimpiadzie mogą być indywidualni uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie. W przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się zespół 3 osobowy.

Opracowanie autorskie uczestnika Olimpiady stanowić może: dokumentacja (wraz z rysunkami, wykresami, szkicami i zdjęciami), oryginalne urządzenie, jego model, inna forma dokumentująca zrealizowane projekty będące efektem samodzielnej pracy ucznia.

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne – rozstrzygnięcie powinno być ogłoszone do dnia 31 marca 2022r.

Blok B – Wynalazczość:

Olimpiada ma charakter indywidualny i drużynowy i jest organizowana jako zawody trójstopniowe.

W I etapie – szkolnym uczniowie mają do rozwiązania test zawierający 20 pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.

Do zawodów na etapie szkolnym mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły. Warunkiem przystąpienia do etapu szkolnego jest założenie konta na platformie e-learningowej organizatora olimpiady. Rejestracja w systemie będzie możliwa od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r. W terminie od 08 do 10 marca 2022r. zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne za pomocą platformy e-learningowej udostępnionej przez organizatora. Z grupy uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, wyłania się 3 – osobową drużynę, która będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych.

Uczestnictwo w olimpiadzie:

Zapisy oraz informacje udzielają nauczyciele: Marcin Makowski – sala 209W oraz Krzysztof Bażyński – sala 113W.

*W przypadku nauki zdalnej prosimy o kontakt za pomocą dziennika Librus (poprzez moduł Wiadomości) lub poprzez platformę Teams (poprzez Czat).

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – Konfucjusz