OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:
- Blok A - Innowacje Techniczne
- Blok B – Wynalazczość

Uczeń może wystartować w jednej z w/w części lub spróbować swoich sił w obu częściach. Blok A dotyczy praktycznego wykonania pracy z jednej z 4 kategorii (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), natomiast blok B dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny wynalazczości.

Komitet przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia – finale ogólnopolskim tytuł „Młodego Innowatora” Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc
aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.
Szczegóły olimpiady pod linkiem oraz u nauczycieli Marcina Makowskiego i Krzysztofa Bażyńskiego: http://www.pzswir.pl/olimpiada


Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.


Olimpiada a egzaminy z kwalifikacji zawodowych:
Uzyskanie tytuły finalisty lub laureata olimpiady zwalnia uczniów z egzaminów pisemnych ze wszystkich kwalifikacji zawodowych w zawodach technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik, nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia. Uczniowie otrzymują wówczas 100% wynik z części pisemnej egzaminu.

Linki do komunikatów MEN zwalniających z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2020/2021:


https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-22-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy

 

Blok A - Innowacje Techniczne:
Olimpiada obejmuje 4 kategorie (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), by wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.
Autorami prac biorących udział w Olimpiadzie mogą być indywidualni uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie. W przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się zespół 3 osobowy.


Opracowanie autorskie uczestnika Olimpiady stanowić może: dokumentacja (wraz z rysunkami, wykresami, szkicami i zdjęciami), oryginalne urządzenie, jego model, inna forma dokumentująca zrealizowane projekty będące efektem samodzielnej pracy ucznia.


Zawody I stopnia - eliminacje szkolne – rozstrzygnięcie powinno być ogłoszone do dnia 31 marca2021r.

Blok B – Wynalazczość:
Olimpiada ma charakter indywidualny i drużynowy i jest organizowana jako zawody trójstopniowe. W I etapie – szkolnym uczniowie mają do rozwiązania test zawierający 20 pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Do zawodów na etapie szkolnym mogą przystąpić wszyscy uczniowie danej szkoły. Warunkiem przystąpienia do etapu szkolnego jest założenie konta na platformie e-learningowej organizatora
olimpiady. Rejestracja w systemie będzie możliwa od 2.01.2021 r. do 30.01.2021 r. W terminie od 08 do 10 marca 2021r. zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne za pomocą platformy e-learningowej
udostępnionej przez organizatora. Z grupy uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, wyłania się 3 – osobową drużynę, która będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych.

Uczestnictwo w olimpiadzie:
Zapisy oraz informacje udzielają nauczyciele: Marcin Makowski – sala 209W oraz Krzysztof Bażyński – sala 113W.


W trakcie nauki zdalnej prosimy o kontakt za pomocą dziennika Librus (poprzez moduł Wiadomości) lub poprzez platformę Teams (poprzez Czat).

Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem; – Konfucjusz