Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

• Blok A - Innowacje Techniczne

• Blok B – Wynalazczość

Uczeń może wystartować w jednej z w/w części lub spróbować swoich sił w obu częściach. Blok A dotyczy praktycznego wykonania pracy z jednej z 4 kategorii (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), natomiast blok B dotyczy sprawdzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny wynalazczości.

Komitet przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia – finale ogólnopolskim tytuł „Młodego Innowatora”

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Szczegóły olimpiady pod linkiem: http://www.pzswir.pl/olimpiada

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada a egzaminy z kwalifikacji zawodowych:

Uzyskanie tytuły finalisty lub laureata olimpiady zwalnia uczniów z egzaminów pisemnych ze wszystkich kwalifikacji zawodowych w zawodach technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik, nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia. Uczniowie otrzymują wówczas 100% wynik z części pisemnej egzaminu.

Linki do komunikatów MEN zwalniających z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-z-18-kwietnia-2018-r.-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy..pdf

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-12-kwietnia-2019-r.-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy.pdf

Blok A - Innowacje Techniczne:

Olimpiada obejmuje 4 kategorie (pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne), by wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.

Autorami prac biorących udział w Olimpiadzie mogą być indywidualni uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie. W przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się zespół 3 osobowy. Opracowanie autorskie uczestnika Olimpiady stanowić może: dokumentacja, pisemna notatka objaśniająca (wraz z rysunkami i wykresami, szkicami i zdjęciami), oryginalne urządzenie, jego model lub inna forma dokumentująca zrealizowane projekty będące efektem samodzielnej pracy ucznia. Zawody I stopnia - eliminacje szkolne – rozstrzygnięcie powinno być ogłoszone do dnia 30 marca 2020r.

Blok B – Wynalazczość:

Olimpiada ma charakter indywidualny i drużynowy i jest organizowana jako zawody trójstopniowe. W etapie szkolnym uczniowie mają do rozwiązania test zawierający 20 pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. W terminie od 09 do 11 marca 2020r. zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne.

Uczestnictwo w olimpiadzie: Zapisy oraz informacje udzielają nauczyciele: Marcin Makowski – sala 209W oraz Krzysztof Bażyński – sala 113W

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – Konfucjusz