Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponujemy następującą liczbą wolnych miejsc:

 

Technikum 4 letnie Technikum 5 letnie
 Technik Automatyk - 1 Technik Automatyk - 1 
 Technik Teleinformatyk - 0 Technik Teleinformatyk - 1 
 Technik Informatyk - 1 Technik Informatyk - 2
 Technik Mechatronik - 0 Technik Mechatronik - 1
 Technik Elektronik - 2 Technik Elektronik - 2
  Technik Programista - 1 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Rodzic/opiekun prawny składa do Komisji Rekrutacyjnej wniosek (wzór dostępny w Sali 109 i na stronie szkoły) podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz kandydata. Podanie o rekrutację uzupełniającą można wypełnić na miejscu sala 109.

Wnioski należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej sala 109 do 30.07.2019 do godziny 12:00 zgodnie z harmonogramem. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowana będzie w szkole 19.08.2019r o godzinie 12:00. Wnioski przyjmujemy od 10:00 do 16:00.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 

ETAP III

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCE

Od 26 lica (piątek) od godz. 8.00

do 30 lipca (wtorek) 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

19 sierpnia (poniedziałek) do godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16:00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 19 sierpnia (środa) godz. 12.00

do 27 sierpnia (czwartek) godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły, uczniowie nie muszą dokonywać osobiście.[1]

do 28 sierpnia (środa) do godz. 10.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych[1] KPU.571.1.2.2016.AP Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, dn. 23 lutego 2016r