Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zasady rekrutacji
do klas pierwszych Technikum 5-letniego
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
w Radomiu
na rok szkolny 2021/2022

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

 • technik automatyk - 1 oddział
 • technik elektronik - 1 oddział
 • technik informatyk - 2 oddziały
 • technik mechatronik - 1,5 oddziału
 • technik programista - 1 oddział
 • technik teleinformatyk - 0,5 oddziału

W zawodzie technik informatyk realizowane są kwalifikacje:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W zawodzie technik teleinformatyk realizowane są kwalifikacje:

 • INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

W zawodzie technik elektronik realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

W zawodzie technik mechatronik realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie technik automatyk realizowane są kwalifikacje:

 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

W zawodzie technik programista realizowane są kwalifikacje:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmiot rozszerzony we wszystkich zawodach to matematyka

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektronicznych

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do 5-letniego technikum jest spełnienie następujących warunków:
  1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
  2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
  3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  4. Laureaci i finaliści:
   Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zapewnia przyjęcie do szkoły w pierwszej kolejności.
  5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty z:
   • języka polskiego
   • matematyki,
   • wynik mnoży się przez 0,35;
  2. języka obcego nowożytnego:
   • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3;
  3. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów
  4. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 100 punktów)

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

   • Celujący - 18 punktów
   • Bardzo dobry - 17 punktów
   • Dobry - 14 punktów
   • Dostateczny - 8 punktów
   • Dopuszczający - 2 punkty
  5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
  1. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 (uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty) i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty (szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
   2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
 3. Wymagane dokumenty:

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do naszej szkoły, powinien złożyć do urny w zaklejonej nie opisanej kopercie w terminie od 23.07.2021r 8:00 do 30.07.2021r 15:00 następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli tego nie zrobił wcześniej.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Kartę zdrowia (kartę szczepień uczeń dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych)
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

UWAGA

Regulamin może ulec zmianie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Ilekroć jest mowa o: ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Badania

 

Procedura wydawania skierowań na badania dla kandydatów do szkoły.
 
W celu optymalizacji postępowania rekrutacyjnego informujemy że skierowania na badania o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, Komisja Rekrutacyjna będzie wysyłała do kandydatów na adresy mailowe podane we wniosku przez kandydata.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem 22.07.2021r.
 
Skierowanie na badania należy wydrukować a następnie umówić się telefonicznie na badanie. Wszystkie ośrodki wykonujące badania będą przyjmowały skierowania wydrukowane z poczty.
Termin dostarczenia orzeczenia o braku przeciwwskazań to 30.07.2021r do godziny 15:00. Orzeczenie należy dostarczyć w zamkniętej nie opisanej kopercie do urny wraz z oryginałami świadectwa, wyników egzaminu i 3 podpisanymi zdjęciami. Urna znajduje się w szkole w wejściu do budynku warsztatów.
 
Uwaga
 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 30 lipca do godziny 15:00 w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021.
 
Niedostarczenie orzeczenia o wyniku badania, skutkuje skreśleniem kandydata z listy przyjętych do szkoły.
 
Więcej informacji o rejestracji na badanie znajdziecie poniżej:
Wykaz podmiotów gdzie można darmowo wykonać badanie:
https://mwomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/wykaz-otrzymanych-ofert.pdf
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Badania

Procedura wydawania skierowań na badania dla kandydatów do szkoły.
 
W celu optymalizacji postępowania rekrutacyjnego informujemy że skierowania na badania o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, Komisja Rekrutacyjna będzie wysyłała do kandydatów na adresy mailowe podane we wniosku przez kandydata.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem 22.07.2021r.
 
Skierowanie na badania należy wydrukować a następnie umówić się telefonicznie na badanie. Wszystkie ośrodki wykonujące badania będą przyjmowały skierowania wydrukowane z poczty.
Termin dostarczenia orzeczenia o braku przeciwwskazań to 30.07.2021r do godziny 15:00. Orzeczenie należy dostarczyć w zamkniętej nie opisanej kopercie do urny wraz z oryginałami świadectwa, wyników egzaminu i 3 podpisanymi zdjęciami. Urna znajduje się w szkole w wejściu do budynku warsztatów.
 
Uwaga
 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 30 lipca do godziny 15:00 w postępowaniu uzupełniającym do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021.
 
Niedostarczenie orzeczenia o wyniku badania, skutkuje skreśleniem kandydata z listy przyjętych do szkoły.
 
Więcej informacji o rejestracji na badanie znajdziecie poniżej:
Wykaz podmiotów gdzie można darmowo wykonać badanie:
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

Technik Elektronik - 1 oddział przedmiot rozszerzony - matematyka

 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik Informatyk - 2 oddziały przedmiot rozszerzony - matematyka

 • INF.02 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • INF.03 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik teleinformatyk - 1 oddział przedmiot rozszerzony - matematyka

 • INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Technik mechatronik - 1 oddział przedmiot rozszerzony - matematyka

 • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik automatyk - 1 oddział przedmiot rozszerzony - matematyka

 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik programista - 1 oddział przedmiot rozszerzony - matematyka

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Profil szkoły

Liczba oddziałów

Liczebność oddziału

Uwagi

Technik automatyk

 1

30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik elektronik

 1

30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik informatyk

 2

60

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik mechatronik

 1

45

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik teleinformatyk

 1

15

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Technik programista

 1

30

 Możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej

Suma

 7

 210

 

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:50 - do 16:00 w sali 14W warsztaty

Serdecznie zapraszamy.

 

Dostarczanie dokumentów

Wydrukowany z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl wniosek podpisany przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów) W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej kryteriów ex-aequo należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób: dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie z napisem Rekrutacja 2021/2022 umieszczonej w wejściu do warsztatów szkolnych lub przesłać skan lub zdjęcie dokumentów drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udziela się wyłącznie telefonicznie 48 3448116 wew. 2008 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zasady rekrutacji
do klas pierwszych Technikum 4-letniego
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik automatyk

W zawodzie technik informatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

W zawodzie technik teleinformatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

W zawodzie technik elektronik realizowane są kwalifikacje:

 • EE.08 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

W zawodzie technik mechatronik realizowane są kwalifikacje:

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie technik automatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektronicznych

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do 4-letniego technikum jest spełnienie następujących warunków:
  1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
  2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
  3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  4. Laureaci i finaliści:
   Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, laureaci i finaliści są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
  5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
   • języka polskiego
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
   • języka nowożytnego na poziomie podstawowym,

   należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70x0,2=14 punktów w rekrutacji.  (max 100 punktów)

  2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. (max 100 punktów)

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

   • Celujący - 18 punktów
   • Bardzo dobry - 17 punktów
   • Dobry - 14 punktów
   • Dostateczny - 8 punktów
   • Dopuszczający - 2 punkty
  3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum według zasady organizacji konkursów i olimpiad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dnia 20 marca 2017r Poz. 586).
  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
   3. matematyki,
   4. przedmiotów przyrodniczych,
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   6. mnoży się przez 0,2
  2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
    • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
   3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
    • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
   4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 20 punktów;
   • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
   • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
   • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
   • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 3. Wymagane dokumenty:
 • Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie tylko od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Skierowanie kandydat otrzymuje od 20 czerwca od godziny 10:00 do 28 czerwca do godziny 15:00. W przypadku pozostałych kandydatów od 16 lipca od godziny 12:00 do 18 lipca do godziny 16:00. Zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godziny 10.00 do Komisji Rekrutacyjnej.
 • Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). Kandydaci składają jedną kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego wyboru, w której mają złożony kwestionariusz.

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia, karta szczepień dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie do 24 lipca.
 • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata!

Ilekroć jest mowa o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

Utworzenie nowego kierunku na poziomie szkoły technicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy, pracodawców sektora IT oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy zgodnie potwierdzają wyraźny deficyt kandydatów do pracy w zawodzie programisty, wykształconych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz konieczność wypełnienia wolnych miejsc na rynku pracy właśnie na stanowiskach związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania.

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.)

Absolwenci technikum zdobędą następujące kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej poprzez podjęcie pracy w zdobytym zawodzie w jednej z firm naszego regionu lub poprzez samozatrudnienie.

 

Zapraszamy do nas, ucz się z najlepszymi w elektroniku!

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.

Windy – urządzenia dźwigowe – są wokół nas – w blokach, instytucjach galeriach handlowych!
Dotychczas,  montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzi różnych branży – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy. Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą Liftbud – czołową firmą zajmującą się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki miesięcznej w firmie Liftbud natomiast najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!

Nasza szkoła jest świetnie przygotowana do wprowadzenia nowego zawodu technik urządzeń dźwigowych. Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne zarówno do prowadzenia zajęć w ramach podstaw kształcenia w zawodzie, jak również do kształcenia zawodowego.

Zachęcamy do wyboru tego kierunku!

Szczegóły podstawy programowej znaleźć można na http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311940

SERDECZNIE ZAPRASZAMY uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum na zwiedzanie naszej szkoły oraz zapoznanie się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 Prosimy o umożliwienie uczniom przybycia w następujących godzinach: 5 i 6 kwietnia w godzinach 9.00-15.00

Piątek, sobota 5,6 kwietnia 2019r 9:00 - 15:00

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO M.IN.

 • budowa i składanie komputera,
 • instalacje elektryczne,
 • robotyka,
 • systemy telewizyjne i telekomunikacyjne,
 • sterowanie elementami wykonawczymi,
 • diagnostyka komputerów i nauka programowania pokazy wysokich napięć,
 • pokazy fizyczne,
 • montaż audio-video,
 • pogadanki z uczniami,
 • nowinki techniczne,
 • inne atrakcje

Ponadto przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 ze szczegółowymi informacjami na temat kierunków kształcenia. Proponujemy spacer po szkole oraz swobodne rozmowy z nauczycielami i uczniami Naszej Szkoły.

Serdeczne zapraszamy

Podstawą przyjęcia kandydata do 3-letniej szkoły branżowej I stopnia jest spełnienie następujących warunków:
 1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
 2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole.
 3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Laureaci i finaliści:
  Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, laureaci i finaliści są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
   • języka polskiego
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
   • języka nowożytnego na poziomie podstawowym,

   należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70x0,2=14 punktów w rekrutacji.  (max 100 punktów)

  2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. (max 100 punktów)

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

   • Celujący - 18 punktów
   • Bardzo dobry - 17 punktów
   • Dobry - 14 punktów
   • Dostateczny - 8 punktów
   • Dopuszczający - 2 punkty
  3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
  Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt
  6.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorozowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

  Zasady rekrutacji
  do klas pierwszych Technikum 5-letniego
  w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
  w Radomiu
  na rok szkolny 2019/2020

  W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

  • technik automatyk
  • technik elektronik
  • technik informatyk
  • technik mechatronik
  • technik programista
  • technik teleinformatyk

  W zawodzie technik informatyk realizowane są kwalifikacje:

  • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  W zawodzie technik teleinformatyk realizowane są kwalifikacje:

  • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
  • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

  W zawodzie technik elektronik realizowane są kwalifikacje:

  • EE.08 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  W zawodzie technik mechatronik realizowane są kwalifikacje:

  • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  W zawodzie technik automatyk realizowane są kwalifikacje:

  • EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
  • EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

  W zawodzie technik programista realizowane są kwalifikacje:

  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektronicznych

  1. Podstawą przyjęcia kandydata do 5-letniego technikum jest spełnienie następujących warunków:
   1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
   2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
   3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
   4. Laureaci i finaliści:
    Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
   5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
   1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty z:
    • języka polskiego
    • matematyki,
    • wynik mnoży się przez 0,35;
   2. języka obcego nowożytnego:
    • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3;
   3. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów

   4. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. (max 100 punktów)

    Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

    • Celujący - 18 punktów
    • Bardzo dobry - 17 punktów
    • Dobry - 14 punktów
    • Dostateczny - 8 punktów
    • Dopuszczający - 2 punkty
   5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
  2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
   1. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
   7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
   8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 (uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty) i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty (szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
    1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
     • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
     • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
     • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
     • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
     • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
    2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
     • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
     • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
     • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
     • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
     • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
  3. Wymagane dokumenty:
  • Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie tylko od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Skierowanie kandydat otrzymuje od 20 czerwca od godziny 10:00 do 28 czerwca do godziny 15:00. W przypadku pozostałych kandydatów od 16 lipca od godziny 12:00 do 18 lipca do godziny 16:00. Zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godziny 10.00 do Komisji Rekrutacyjnej.
  • Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). Kandydaci składają jedną kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego wyboru, w której mają złożony kwestionariusz.
  • Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie tylko od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Skierowanie kandydat otrzymuje od 13 maja od godziny 10:00 do 20 maja do godziny 15:00. W przypadku pozostałych kandydatów od 16 lipca od godziny 12:00 do 24 lipca do godziny 10:00. Zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godziny 16.00 do Komisji Rekrutacyjnej.
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). Kandydaci składają jedną kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego wyboru, w której mają złożony kwestionariusz.

  Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
  • Kartę zdrowia, kartę szczepień uczeń dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych.
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie do 24 lipca.
  • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata!

  Ilekroć jest mowa o: ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60);