Badania

Procedura wydawania skierowań na badania dla kandydatów do szkoły.
 
W celu optymalizacji postępowania rekrutacyjnego informujemy że skierowania na badania o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, Komisja Rekrutacyjna będzie wysyłała do kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na adresy mailowe podane we wniosku przez kandydata.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana zgodnie z harmonogramem 12.08.2020r.
 
Skierowanie na badania należy wydrukować a następnie umówić się telefonicznie na badanie. Wszystkie ośrodki wykonujące badania będą przyjmowały skierowania wydrukowane z poczty.
Termin dostarczenia orzeczenia o braku przeciwwskazań to 18.08.2020 do godziny 15:00. Orzeczenie należy dostarczyć w zamkniętej nie opisanej kopercie do urny wraz z oryginałami świadectwa, wyników egzaminu i 3 podpisanymi zdjęciami. Urna znajduje się w szkole w wejściu do budynku warsztatów.
 
Uwaga
 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.
 
Niedostarczenie orzeczenia o wyniku badania, skutkuje skreśleniem kandydata z listy przyjętych do szkoły.
 
Więcej informacji o rejestracji na badanie znajdziecie poniżej:
Wykaz podmiotów gdzie można darmowo wykonać badanie:


W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.