Zespół Szkół Elektronicznych

im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Technik programista
Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół i Elektronicznych, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.
TECHNIK INFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
TECHNIK AUTOMATYK
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
TECHNIK MECHATRONIK
Podejmując naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: montowania układów automatyki przemysłowej, montowania urządzeń precyzyjnych, uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.
TECHNIK ELEKTRONIK
Podejmując naukę w zawodzie technik elektronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.
TECHNIK TELEINFORMATYK
Podejmując naukę w zawodzie teleinformatyk informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach branży elektronicznej: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,administrowania sieciami teleinformatycznymi.
Microsoft Imagine Premium
W ramach programu Microsoft Imagine Premium (d. DreamSpark Premium), w którym uczestniczy Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, uczniowie i pracownicy mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine.

Zasady rekrutacji
do klas pierwszych Technikum 4-letniego
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
w Radomiu
na rok szkolny 2019/2020

W ramach Technikum szkoła kształci w następujących zawodach:

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik automatyk

W zawodzie technik informatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

W zawodzie technik teleinformatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

W zawodzie technik elektronik realizowane są kwalifikacje:

 • EE.08 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

W zawodzie technik mechatronik realizowane są kwalifikacje:

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie technik automatyk realizowane są kwalifikacje:

 • EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektronicznych

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do 4-letniego technikum jest spełnienie następujących warunków:
  1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc.
  2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
  3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  4. Laureaci i finaliści:
   Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, laureaci i finaliści są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
  5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
   • języka polskiego
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
   • języka nowożytnego na poziomie podstawowym,

   należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70x0,2=14 punktów w rekrutacji.  (max 100 punktów)

  2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. (max 100 punktów)

   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki:

   • Celujący - 18 punktów
   • Bardzo dobry - 17 punktów
   • Dobry - 14 punktów
   • Dostateczny - 8 punktów
   • Dopuszczający - 2 punkty
  3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum według zasady organizacji konkursów i olimpiad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dnia 20 marca 2017r Poz. 586).
  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
   3. matematyki,
   4. przedmiotów przyrodniczych,
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   6. mnoży się przez 0,2
  2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
   3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
    • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
   3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
    • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
   4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 20 punktów;
   • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
   • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
   • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
   • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 3. Wymagane dokumenty:
 • Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie tylko od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Skierowanie kandydat otrzymuje od 20 czerwca od godziny 10:00 do 28 czerwca do godziny 15:00. W przypadku pozostałych kandydatów od 16 lipca od godziny 12:00 do 18 lipca do godziny 16:00. Zaświadczenie należy dostarczyć do 24 lipca do godziny 10.00 do Komisji Rekrutacyjnej.
 • Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). Kandydaci składają jedną kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego wyboru, w której mają złożony kwestionariusz.

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia, karta szczepień dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie do 24 lipca.
 • Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata!

Ilekroć jest mowa o: ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.